Propozice:

Přihlášení k pochodu :

  1. Podáním přihlášky přes registrační formulář nejpozději do 10. 10. 2017
  2. Zaplacením příspěvku na organizaci do 5 – ti dnů od potvrzení registrace

Provedením registrace k pochodu souhlasím se zpracováním osobních údajů Pochodnickým spolkem (dle zákona č. 101/2000 Sb.) a se zpracováním a uveřejněním fotografií, na kterých mohu být zachycen, pro účely propagace akce pořadatelem pochodu.

Varianta pochodu:

  1. Příspěvek na organizaci pochodu 550,- Kč – v ceně je zahrnuto: Pamětní odznak na stuze s ministužkou na špendlík, dekret k pamětnímu odznaku, celodenní strava.
  2. Příspěvek na organizaci pochodu 450 Kč – v ceně je zahrnuto: Pamětní odznak na stuze s ministužkou na špendlík, dekret k pamětnímu odznaku.

Organizační pokyny k pochodu:

Účastník, jenž je osobou starší 18-ti let, se pochodu účastní na vlastní nebezpečí. Účastníci pochodu mladší 18-ti let se účastní pochodu pouze v doprovodu starší osoby se svolením jejich zákonného zástupce.

Účastník se může na doporučené trase pohybovat pouze vlastní silou a to chůzí a nebo během, výjimku tvoří cyklotrasa, kde je jako dopravní prostředek povoleno kolo .  Všechny činnosti a předměty, které mohou ovlivňovat pochod jsou zakázány. Výjimku tvoří turistické hole.

V případě nouze je možno pochod přerušit (např. za účelem ošetření, přivolání pomoci apod.)

Účastník si po celou dobu pochodu nese s sebou organizátorem přidělenou kontrolní kartu s vlastním evidenčním číslem, kterou je povinen předložit označené osobě na kontrolním stanovišti a po absolvování pochodu tuto kartu odevzdat v cíli v místě tomu určeném, zpravidla v místě registrace.

Na trase budou rozmístěna kontrolní stanoviště. Průchod jimi bude sledován organizátory a potvrzen účastníkům na kontrolní kartu. Účastník bude seznámen s rozmístěním kontrolních stanovišť. Při příchodu na kontrolní stanoviště se účastník sám hlásí k osobě označené jako pořadatel a požaduje potvrzení průchodu kontrolou na kontrolní kartu. V případě, že bude funkce pořadatele na kontrolním stanovišti přenesena na třetí osobu, bude na to účastník upozorněn.

Účastník je povinen dodržovat doporučenou trasu. Odbočení je povoleno pouze za účelem doplnění zásob v blízkosti trasy (obchod, restaurační zařízení, studánka, …) a to pouze po veřejných komunikacích nebo turistických trasách.

Účastník je povinen se vybavit bezpečnostními prvky pro pohyb na pozemní komunikaci za snížených světelných podmínek a to buď reflexní vestou nebo viditelným umístěním reflexních prvků na svůj oděv.

Organizátor se zavazuje poskytnout nebo zajistit účastníkům pochodu při úrazu první pomoc a dopravit je do nejbližšího zdravotního střediska. V případě únavy nebo neschopnosti pokračovat v pochodu z jakéhokoliv důvodu, aniž je vážně ohroženo zdraví účastníka, je účastník pochodu povinen se dopravit do místa určení vlastními prostředky. 

Účastník pochodu je povinen dodržovat zákony ČR. Organizátoři budou dohlížet na dodržování následujících zákonů: Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích,  zejména dodržování zákazu kouření v lese, způsobování nadměrného hluku a znečišťování lesa odpadky. Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, zejména ustanovení týkajících se chodců. Zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích, zejména § 47 – § 50.

Dojde-li k porušení pravidel jsou účastníci okamžitě vyloučeni z účasti na pochodu, vyřazeni ze seznamu účastníků pochodu a nedostanou žádnou kompenzaci ani odměnu.

Organizátor pochodu není zodpovědný za ztrátu, odcizení nebo poškození věcí účastníka ani jeho zavazadel, včetně jejich obsahu.

 Nárok na ocenění vzniká:

  1. Řádnou registrací a zaplacením příspěvku na organizaci
  2. Dodržením pravidel pochodu
  3. Projitím trasy pochodu a všemi kontrolními stanovišti

Pamětní odznak na stuze a dekret k pamětnímu odznaku bude vydán každému účastníkovi, který splnil podmínky nároku na ocenění dle zvolené varianty pochodu, po předložení kontrolní karty, okamžitě po absolvování pochodu. Účastníkovi, který se nezúčastní pochodu, pochod nedokončí nebo byl z účasti na pochodu vyloučen pořadatelem pro jeho porušení organizačních pokynů k pochodu, nevzniká nárok na navrácení příspěvku na organizaci nebo udělení ocenění. Případné navrácení příspěvku nebo jeho části je možné jen do 30. 6. 2017 100% příspěvku a do 30. 7. 2017 50% příspěvku a to pouze po předchozí dohodě s organizátorem. Příspěvek na organizaci bude účastníkům vrácen pouze v případě zrušení pochodu pořadatelem.

 

Pokud máte další otázky, tak se na nás obraťte mailem, nebo telefonicky.